Ochrona danych osobowych

Drogi Pacjencie,

wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA i podmiotów udzielających świadczeń medycznych w ramach działalności DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA, adres korespondencyjny: ul. Sobolowa 2, 92-321 Łódź, adres email: daneosobowe@dentestclinic.pl, telefon: +48 608 460 391.

Inspektor

Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: daneosobowe@dentestclinic.pl  lub telefonicznie pod numerem: +48 608 460 391.

Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 1. w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA.
 2. w celu diagnozy i leczenia: przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA.
 3. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja Pani/Pana oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie Pani/Pana zdrowia, zarządzanie podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24  i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA.
 4. w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego: wystawianie zaświadczeń lekarskich. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innymi właściwymi przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA.
 5. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane w ramach DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA usługi. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 6. w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług medycznych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 7. w następujących uzasadnionych celach administratora:
  1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i pacjentów korzystających z usług DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
  2. w celu sprawnej realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora;
  3. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA.

 8. w celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu Pani/Pana wyraźnej zgody): wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, informacji o usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA oraz literatury specjalistycznej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA;
 2. osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta;
 3. dostawcom usług zapewniającym DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych, personel niemedyczny DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA);
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 5. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane stanowią dokumentację medyczną – okres przechowywania zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynosi okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie. Po upływie okresów wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Nagrania z monitoringu wizyjnego (zawierające wizerunek z kamer CCTV) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

Prawa

Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 • We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
  1. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 • Niezależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością DENTEST CLINIC ŁUKASZ KONOPKA nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.